Algemene voorwaarden

Disclaimer en privacy.

Contactgegevens;

Sharon Zaal | Vedisch Lifestylecoach
Dr. Albert Schweitzerstraat 4
2461 AW Ter Aar

Kamer van Koophandelnummer: 58425772
Contact via: info@sharonzaal.nl

Algemene voorwaarden Sharon Zaal | Vedisch Lifestylecoach

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en afnemer.

Artikel 1. Algemeen
sharonzaal.nl houdt zich bezig met opdrachten en leveringen van bovengenoemde goederen en diensten aan uitsluitend de particuliere markt.

Artikel 2. Definities
Afnemer: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Sharon Zaal in contact treedt over de totstandkoming van een overeenkomst;

Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Sharon Zaal en afnemer tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst;

Order: iedere opdracht van afnemer aan Sharon Zaal.

Bericht: iedere mogelijke kennisgeving van Sharon Zaal aan Afnemer, daaronder begrepen – maar niet beperkt tot -, brochures, advertenties, catalogi, offertes, opdrachtbevestigingen, prijslijsten, facturen, EDI, E-mail, fax op aanvraag, bulletinboard, faxen en brieven.

Overmacht: elke van de wil van Sharon Zaal onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens afnemer geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van Sharon Zaal kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden wordt ook gerekend: stakingen en uitsluitingen, stagnatie of andere problemen bij de productie door Sharon Zaal of haar toeleveranciers en/of bij haar eigen of door derden verzorgd transport en/of maatregelen van enige overheidsinstantie, telecommunicatiestoringen, alsmede het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning.

Artikel 3. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
Deze Voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten en zijn van toepassing op alle daarmee verband houdende (rechts)handelingen van Sharon Zaal en afnemer.

De toepasselijkheid van enige algemene specifieke voorwaarde van afnemer wordt door Sharon Zaal uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 4. Aanbiedingen, totstandkoming van de Overeenkomst en opgave en aanduidingen van Producten
Een aanbieding of (prijs)opgave bindt Sharon Zaal niet en geldt slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een order, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt of zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij die aanbieding. Deze vermelding staat afgedrukt in een folder of wordt vermeld op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding. Bij aanbiedingen via de internetsite wordt dit kenbaar gemaakt doordat het dan niet meer mogelijk is het product te bestellen via de bestel-button.

Een overeenkomst komt slechts tot stand indien en voor zover Sharon Zaal een order schriftelijk aanvaardt of door Sharon Zaal uitvoering aan een order wordt gegeven

Alle opgaven door Sharon Zaal van getallen, specificaties, en/of andere aanduidingen van de producten zijn met zorg gedaan. Sharon Zaal kan er echter niet voor instaan dat zich ter zake geen afwijkingen zullen voordoen.

Sharon Zaal behoudt zich het recht voor zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren.

Artikel 5. Afwijkingen en Aanvullingen
Afwijkingen van en aanvullingen op enige bepaling in een overeenkomst en/of de voorwaarden gelden slechts, indien zij schriftelijk door Sharon Zaal zijn vastgelegd en hebben alleen betrekking op de betreffende overeenkomst.

Artikel 6. Afleveringstermijnen
Tenzij anders overeengekomen levert Sharon Zaal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed binnen maximaal 30 dagen uit. Indien dit om welke reden dan ook niet mogelijk blijkt, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren, tegen terugbetaling van het eventueel reeds betaalde.

Een door Sharon Zaal opgegeven afleveringstermijn is gebaseerd op de ten tijde van de aanbieding voor Sharon Zaal geldende omstandigheden en, voor zover afhankelijk van prestaties van toeleveranciers van Sharon Zaal, op de door die toeleveranciers aan Sharon Zaal verstrekte gegevens.

Indien Sharon Zaal voor de uitvoering van de overeenkomst gegevens dan wel hulpmiddelen nodig heeft die door afnemer moeten worden verstrekt, zal de afleveringstermijn nooit eerder ingaan dan op de dag dat alle benodigde gegevens of hulpmiddelen in het bezit zijn van Sharon Zaal.

Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient Sharon Zaal derhalve bij aangetekend schrijven in gebreke te worden gesteld, waarbij haar een redelijke termijn gelaten wordt om alsnog te presteren.

Indien de opdrachtgever weigert de goederen af te nemen of indien hij te kennen geeft op de overeenkomst geen prijs meer te stellen blijft hij verantwoordelijk voor de gemaakte kosten.

Bij overschrijding van de afleveringstermijn heeft de afnemer geen recht op enige schadevergoeding ter zake.

Sharon Zaal heeft te allen tijde het recht in gedeelten af te leveren.

Artikel 7. Aflevering en Risico
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, bepaalt Sharon Zaal de wijze van verzending.

Afnemer draagt het risico van de zaken van het ogenblik af, waarop de zaken aan het opgegeven adres ter ontvangst worden aangeboden.

Artikel 8. Retourgarantie Producten Verkoop-op-afstand
Afnemer heeft, uitsluitend in de hoedanigheid van thuiswinkelende consument, het recht de afgeleverde, maar niet in gebruik genomen, producten zonder opgave van reden binnen 14 werkdagen (afkoelingsperiode) na ontvangst Sharon Zaal te informeren over het retourneren van het product. Sharon Zaal zal dan aan afnemer de ontvangen (koop)som binnen 30 dagen terugbetalen, onder de navolgende voorwaarden:

Op of aan het afgeleverde mag geen enkele wijziging zijn aangebracht en het afgeleverde dient in ongeschonden staat te zijn; alle meegezonden documentatie en verpakkingsmaterialen dienen in originele staat te worden gevoegd bij de retourzending.

De kosten van frankering van de retourzending zijn voor afnemer; Indien producten niet geleverd worden volgens de oorspronkelijke bestelling (verkeerde maat, fabricagefout) dan zijn de retourkosten voor rekening van Sharon Zaal.

Deze retournering geldt voor het overige als ontbindende voorwaarde en niet als buy-back scheme.

Bij omruiling van een artikel is Sharon Zaal genoodzaakt opnieuw verzendkosten in rekening te brengen. De verzendkosten worden bepaald op basis van gewicht en grootte. Zodra dat bedrag bij Sharon Zaal op de rekening is bijgeschreven wordt de bestelling verzonden. Uiteraard wordt ook hier naar een leveringstermijn van 2 tot 3 werkdagen nagestreefd.

Artikel 9. Verzuim/ontbinding
Indien afnemer niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit enige overeenkomst mocht voortvloeien, is afnemer zonder ingebrekestelling in verzuim en is Sharon Zaal gerechtigd: de uitvoering van die overeenkomst en direct daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld; en/of die overeenkomst en direct daarmee samenhangende overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

In geval van (aanvraag van) (voorlopige) surséance van betaling, (aanvraag van) faillissement, stillegging of ontbinding van afnemer, zullen alle overeenkomsten met afnemer van rechtswegen zijn ontbonden, tenzij Sharon Zaal afnemer binnen redelijke tijd mededeelt nakoming van (een deel van) de betreffende overeenkomst(en) te verlangen. In dat laatste geval is Sharon Zaal gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot dat nakoming door afnemer voldoende zeker is gesteld.

Artikel 10. Garanties
Indien Sharon Zaal producten aan afnemer aflevert, die Sharon Zaal van haar toeleveranciers heeft verkregen, of voor de dienstverlening gebruik maakt van derden, is Sharon Zaal nimmer tot een verdergaande garantie ten opzichte van afnemer gehouden dan waarop Sharon Zaal ten opzichte van haar toeleverancier aanspraak kan maken.

Reclamaties wegens uiterlijk waarneembare gebreken moeten conform de voorwaarden, doch uiterlijk 4 dagen na ontvangst van de goederen door de opdrachtgever schriftelijk worden ingediend. Reclamaties die door Sharon Zaal na het verstrijken van deze termijn worden ontvangen, worden niet door Sharon Zaal in behandeling genomen.

Producten die aan normale slijtage onderhevig zijn vallen niet onder de gegeven garanties.

Sharon Zaal staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst en/of de in het aanbod vermelde specificaties en/of aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de (op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst) bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

Sharon Zaal spant zich in te waarborgen dat de te verkrijgen informatie en het aanbod van relevante content, waar naar wordt verwezen en waarin Sharon Zaal als portal fungeert, volledig en juist is. Daarentegen kan Sharon Zaal niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die middels deze website gevonden wordt.

Gedurende de garantietermijn kan de leverancier van Sharon Zaal garantie verlenen of kan Sharon Zaal – naar haar keuze – de garantie van de toeleverancier jegens afnemer nakomen en ten uitvoer leggen.

Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud
Alle producten blijven eigendom van Sharon Zaal, niettegenstaande de feitelijke aflevering, totdat alle bedragen, die afnemer krachtens enige overeenkomst aan Sharon Zaal verschuldigd is of zal worden, volledig heeft voldaan. Rechten worden aan afnemer steeds verleend of, in voorkomend geval, overgedragen onder de voorwaarde dat afnemer overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt. Indien en zolang Sharon Zaal eigenaar van de producten is, zal afnemer Sharon Zaal onmiddellijk op de hoogte stellen wanneer de producten in beslag (dreigen te) worden genomen of anderszins aanspraak wordt gemaakt op (enig onderdeel van) de producten. Bovendien zal afnemer Sharon Zaal op Sharon Zaal eerste verzoek mededelen waar de producten zich bevinden.

Bij beslag, (voorlopige) surséance van betaling of faillissement zal afnemer onmiddellijk de beslagleggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de (eigendoms-)rechten van Sharon Zaal. Afnemer staat ervoor in dat een beslag op de producten onmiddellijk wordt opgeheven.

Artikel 12. Prijzen
Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn alle prijzen vermeld in berichten, zoals catalogi, prijslijsten en/of offertes van Sharon Zaal, uitgedrukt in euro en inclusief omzetbelasting. Tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld, komen ten laste van afnemer de kosten van verpakking en verzending, zoals vermeld in het desbetreffende bericht, alsmede alle overige heffingen of belastingen opgelegd of geheven ter zake van de producten en het vervoer daarvan.

Prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst voor Sharon Zaal geldende omstandigheden, zoals onder meer valutakoersen, vrachttarieven en dealerprijzen. Indien deze omstandigheden na het sluiten van de overeenkomst doch voor de aflevering wijzigen, heeft Sharon Zaal het recht de daaruit voortvloeiende kosten aan afnemer door te berekenen.

Kortingen worden geacht telkens eenmalig te zijn verleend. Eerder verleende kortingen binden Sharon Zaal op geen enkele wijze voor een latere overeenkomst.

Kortingen in de vorm van couponcodes dienen voor de koop te worden vermeld. Na de koop vervalt het recht om de korting te claimen. Indien wegens nalatigheid de code onvermeld is gebleven, is Sharon Zaal geen restitutie verschuldigd.

Artikel 13. Betaling
Afnemer zal de hem in rekening gebrachte bedragen, afrekenen via de diensten van Ideal naar Rabobank te Nieuwkoop.
Alle aan Sharon Zaal in rekening gebrachte bedragen moeten zonder korting of inhouding worden voldaan. Afnemer is niet bevoegd tot verrekening. Afnemer heeft verder niet het recht om enige betalingsverplichting jegens Sharon Zaal op te schorten.

Artikel 14. Aansprakelijkheid en Vrijwaring
Sharon Zaal is niet aansprakelijk voor schade aan de producten anders dan met inachtneming van de gegeven garanties ter zake.

Sharon Zaal is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit overeenkomst, voor zogenaamde gevolgschade die afnemer of een derde ter zake van (bij gebruik van) de producten mocht lijden.

Artikel 15. Overmacht
Indien Sharon Zaal door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens afnemer kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand.

Indien de overmacht 1 maand duurt, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voor zover de overmachtssituatie dit rechtvaardigt.

Ingeval van overmacht heeft afnemer geen recht op enige (schade-)vergoeding, ook niet als Sharon Zaal als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.

Sharon Zaal zal afnemer zo spoedig mogelijk van een (dreigende) overmacht op de hoogte stellen.

Artikel 16. Verplichtingen van Afnemer
Afnemer zal aan Sharon Zaal alle voor de uitvoering van de werkzaamheden van Sharon Zaal benodigde gegevens steeds tijdig ter beschikking stellen en staat in voor de juistheid en de volledigheid daarvan.

Artikel 17. Annuleringskosten.
Na ontvangst van betaling aan Sharon Zaal is het niet mogelijk een order te annuleren anders dan gebruik te maken van de retourprocedure van Sharon Zaal.

Artikel 18. Boeking retraites
U kunt volledig betalen op het moment van boeking of als alternatief per aanbetaling. Totdat we uw betaling of aanbetaling hebben ontvangen, kunnen we uw boeking niet bevestigen. Uw boeking is pas beveiligd nadat u een schriftelijke bevestiging van ons hebt ontvangen waarin de ontvangst van de betaling wordt bevestigd.
Wanneer op het moment van boeken alleen een aanbetaling wordt gedaan, moet het volledige saldo worden betaald 60 dagen voordat de retraite begint na ontvangst van een factuur.

Sharon Zaal behoudt zich het recht voor om uw reservering te annuleren als de volledige betaling niet binnen 60 dagen voor aankomst is ontvangen. In het geval dat u uw retraite moet annuleren, lees dan de annuleringskosten zoals hieronder uiteengezet. Reserveringen die 60 dagen voor aankomst zijn gemaakt, moeten volledig worden betaald op het moment van boeking.
Raadpleeg de onderstaande algemene voorwaarden voor partners bij het boeken van een retraite in het buitenland.

18.1 Annulering
Nadat u uw retraite bij Sharon Zaal heeft geboekt, wordt uw aanbetaling niet gerestitueerd. In het geval dat u uw retraite moet annuleren, is het volgende restitutiebeleid van toepassing.
Annulering meer dan 60 dagen voor de startdatum van de retraite: volledige terugbetaling min aanbetaling .

Annulering minder dan 60 dagen vóór de startdatum van de retraite: Geen restitutie, naar eigen goeddunken kunnen we het betaalde saldo naar een ander retraite-pakket brengen.
In het onwaarschijnlijke geval dat we om welke reden dan ook een retraite moeten annuleren, ontvangt u een volledige terugbetaling. We zijn echter niet in staat om extra reiskosten te dekken of verantwoordelijk te zijn voor eventuele gevolgkosten als gevolg van een annulering. Neem een ​​reisverzekering die je beschermt als je moet annuleren of Sharon Zaal moet annuleren.
Voor restituties of boekingswijzigingen kunnen er extra transactiekosten van € 10 in rekening worden gebracht.

18.2 Verzekering
Als voorwaarde om bij Sharon Zaal te boeken, moet u uw eigen reis- en annuleringsverzekering afsluiten. U moet een geschikte reisverzekering afsluiten die dekking biedt voor reizen, vliegtickets, surfactiviteiten, verloren bagage, medische kosten, annulering en andere activiteiten die u van plan bent te doen buiten uw retraite-pakket.


18.3 Bestaande medische voorwaarden en medische zorgen
De retraite wordt op eigen risico uitgevoerd. U moet Sharon Zaal op het moment van boeken op de hoogte brengen van eventuele reeds bestaande medische aandoeningen, behandelingen, operaties die u heeft gehad, allergieën en intoleranties bij het boeken. Als u Sharon Zaal niet op de hoogte stelt van reeds bestaande medische aandoeningen, behandelingen, operaties die u heeft gehad, allergieën en intoleranties in uw boekingsformulier, kan dit ertoe leiden dat u niet kunt deelnemen aan de retraite.
In sommige omstandigheden is het nodig dat we een brief van uw huisarts / specialist nodig hebben waarin staat dat zij blij zijn dat u doorgaat met de retraite. We accepteren geen zwangere vrouwen tijdens een retraite, maar we kunnen het programma aanpassen als dit 7 dagen voor aankomst schriftelijk is aangegeven.

18.4 Algemeen
Sharon Zaal werkt met verschillende leveranciers voor accommodatie, surfinstructie, yoga-instructie en catering. We beoordelen deze leveranciers regelmatig om ervoor te zorgen dat de juiste normen van kracht zijn en uw retraite van de hoogste kwaliteit is.

18.5 Inclusies en uitsluitingen
Sharon Zaal kan extra activiteiten aanbevelen tijdens uw retraite, maar het is uw verantwoordelijkheid om te betalen voor extra’s en Sharon Zaal neemt geen verantwoordelijkheid voor problemen in verband met de extra’s die zijn geregeld buiten het retraitepakket.


Afhankelijk van de retraite die u boekt, bevat het pakket:

 • Uw accommodatie (met behulp van gevestigde locaties)
 • Beddengoed en handdoeken in uw accommodatie
 • Surfinstructie (met behulp van een gecertificeerde surfinstructeur en surfschool)
 • Yoga-instructie (met behulp van een gecertificeerde yogaleraar)
 • Catering (gebruik van gecertificeerde koks voor volpension afhankelijk van uw verblijf)
 • Transfers van de luchthaven naar uw accommodatie
 • Alle surf- en yoga-apparatuur (inclusief surfplanken, wetsuits en yoga-apparatuur)Uitsluitingen:
 • Reisverzekering
 • Reiskosten naar de retraite-locatie (auto, trein of vluchten tenzij anders vermeld)
 • Eventuele extra activiteiten buiten die vermeld in onze retraite-pakketten
 • Halfpension retraites zullen aangeven welke maaltijden zijn inbegrepen

 

Artikel 19. Deelname en aansprakelijkheid online programma’s

19.1 Zowel particulieren als ondernemers kunnen deelnemen aan mijn online programma’s.

19.2 In deze programma’s wordt kennis, ervaring en techniek gedeeld. Een ieder is zelf verantwoordelijk om naast het volgen van het programma voldoende tijd te reserveren voor de opdrachten. Ik kan niet garanderen dat het volgen van de programma’s successen in je leven of bedrijf genereert. Sharon Zaal zal zich inspannen om de juiste handvatten aan te reiken om de programma’s met succes te volgen en af te ronden. Binnen de grenzen van de looptijd van het programma is er ondersteuning, afhankelijk van welk pakket is aangeschaft.

19.3 Sharon Zaal draagt generlei aansprakelijkheid voor enige schade, hoe ook genaamd en door welke oorzaak ook ontstaan, anders dan ten gevolge van eigen opzet of grove schuld, door opdrachtgever te bewijzen en dan nog slechts tot een maximum van het bedrag van de door Sharon Zaal te verrichten werkzaamheden of leveringen of een evenredig deel daarvan.

19.4 Sharon Zaal aanvaardt geen aansprakelijkheid voor bedrijfs- of gevolgschade ten gevolge van tekortkomingen aan het door haar of door haar bemiddeling geleverde.

19.5 Sharon Zaal aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele aanwezigheid van virussen op de door haar geleverde informatiedragers of op via het internet geleverde of binnengehaalde gegevens of software. Opdrachtgever dient de aangeleverde informatiedragers, gegevens of software zelf op aanwezigheid van virussen te testen.

19.6 Opdrachtgever is gehouden Sharon Zaal schadeloos te stellen voor en te vrijwaren van alle vorderingen tot schadevergoeding welke derden tegen Sharon Zaal instellen inzake  schade ontstaan door of met het geleverde.

19.7 Sharon Zaal verplicht zich de door de opdrachtgever ter beschikking gestelde gegevens, bescheiden e.d. vertrouwelijk te behandelen en als een goed huisvader te bewaren, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor teloorgaan door brand, diefstal of breuk, e.d. voor zover niet door de verzekering gedekt.

19.8 Sharon Zaal gaat zorgvuldig om met de door de opdrachtgever verstrekte naam-, adres- en e-mailgegevens en gebruikt deze nimmer voor andere doeleinden dan omschreven in het aanbod noch verstrekt zij deze gegevens aan derden.

19.9 Adviezen worden door Sharon Zaal naar beste weten en geheel te goeder trouw verstrekt, doch zij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of schade, direct of indirect voortvloeiend uit de inhoud van de door haar gegeven adviezen.

Artikel 20. Vertrouwelijkheid
Partijen zijn verplicht tot geheimhouding met betrekking tot alle informatie en gegevens van elkaar jegens derden. Sharon Zaal zal in het kader van de opdracht alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever. De opdrachtgever zal zonder schriftelijke toestemming van Sharon Zaal aan derden geen mededelingen doen over de aanpak van Sharon Zaal, haar werkwijze en dergelijke. De opdrachtgever zal zonder schriftelijke toestemming van Sharon Zaal niet haar rapportage(s) ter beschikking stellen aan derden.

 

Artikel 21. Aansprakelijkheid
Sharon Zaal aanvaardt geen aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever voor enige schade anders dan die voortkomend uit tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, en dan uitsluitend voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door Sharon Zaal van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop bij het uitbrengen van adviezen c.q. het uitvoeren van onderzoek in het kader van de betrokken opdracht mag worden vertrouwd. De aansprakelijkheid is steeds beperkt tot het bedrag dat voor de schade veroorzakende prestatie in rekening is gebracht of bij duurovereenkomsten tot een factuurbedrag over een periode van maximaal zes maanden. In geen geval zal de hier bedoelde schadevergoeding meer bedragen dan 9.000 euro. Eventuele aanspraken van de opdrachtgever in hier bedoelde zin dienen binnen een maand na het constateren van de schade, doch in ieder geval binnen een jaar na beëindiging van de opdracht, bij Sharon Zaal te zijn ingediend. Sharon Zaal zal niet aansprakelijk worden gesteld indien de opdrachtgever de mogelijkheid heeft zich ter zake van het ontstaan van de schade rechtstreeks op een derde dan wel op zijn verzekeringsmaatschappij te verhalen.

Sharon Zaal zal nimmer aansprakelijk zijn voor schade die het gevolg is van a. onjuiste en/of onvolledige en/of niet tijdig verstrekte gegevens afkomstig van de opdrachtgever, of b. iedere tekortkoming van de opdrachtgever bij de naleving van zijn verplichtingen, waaronder begrepen het verlenen van onvoldoende medewerking bij de uitvoering van de overeenkomst. Indien de hier bedoelde omstandigheden leiden tot aanspraken van derden jegens Sharon Zaal zal opdrachtgever Sharon Zaal hiervan vrijwaren.

Sharon Zaal is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.

Artikel 23. Toepasselijk recht, bevoegde rechter
Op alle geschillen met betrekking tot deze voorwaarden, alsmede iedere overeenkomst, is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen zullen, voor zover niet anders door de wet dwingend voorgeschreven, bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank.

Artikel 19. Privacy disclaimer
Voor bezoekers van Sharon Zaal
De website www.sharonzaal.nl wordt beheerd door Sharon Zaal.

Deze disclaimer geeft een overzicht van de doeleinden van de gegevensverwerking in het kader van deze website. Bij bezoek aan deze website kan Sharon Zaal gegevens van u verwerken. Dit kan gaan om gegevens die u bijvoorbeeld via vragenlijsten of ergens anders op de website hebt ingevuld. Ook in het kader van deze verwerkingen waarborgt en respecteert Sharon Zaal uw privacy, onder andere door naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens en de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen. Dit houdt onder meer in dat uw persoonsgegevens door Sharon Zaal  beschermd worden en u bepaalde rechten kunt uitoefenen ten aanzien van uw persoonsgegevens.

De gebruiker is verantwoordelijk voor keuzes die hij maakt op grond van de informatie op de website alsmede voor het gebruik van die informatie. De gebruiker kan aan de informatie op de website geen rechten ontlenen. Deze website dient ter algemene informatievoorziening en kan, zonder voorafgaande toestemming of aankondiging, gewijzigd worden. Het verdient aanbeveling om deze disclaimer geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte ben.

Artikel 20. Gegevensverwerking
sharonzaal.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft altijd vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de diensten en bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. 

Sharon Zaal verzamelt en verwerkt informatie met;

betrekking tot cliënten en bezoekers van deze website in verband met een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering en om te monitoren of deze website voldoende aansluit bij de wensen van haar relaties. In het bijzonder is deze verwerking van persoonsgegevens gericht op:

 1. Het kunnen aanbieden van informatie met betrekking tot producten en diensten van Sharon Zaal en gerelateerde derden en het kunnen uitvoeren van andere promotieactiviteiten.
 2. Het beoordelen en accepteren van (potentiële) cliënten, het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten en het afwikkelen van betalingsverkeer, en het verrichten van analyses van gegevens ten behoeve van statistische doeleinden. De informatie die u beschikbaar stelt via deze website kan verder gebruikt worden om u te informeren. Uw persoonlijke gegevens zullen vanzelfsprekend niet worden verkocht of ter beschikking gesteld worden aan derden.sharonzaal.nl gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te kunnen leveren:
  • Als u een bestelling plaatst bij sharonzaal.nl hebben we uw naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden.
  • Om het winkelen bij sharonzaal.nl zo aangenaam mogelijk te laten zijn, slaan wij met uw toestemming uw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot uw bestelling en het gebruik van onze diensten op.
  • Met uw toestemming gebruiken wij uw gegevens om u te informeren over de ontwikkeling van de website en over speciale aanbiedingen en acties. Als u hier niet langer prijs op stelt, kunt u ons dat laten weten door een e-mail te sturen naar webshop@sharonzaal.nl
  • Als u bij sharonzaal nl een account aanmaakt bewaren wij uw gegevens op een Secure Server. In uw sharonzaal.nl-account slaan we informatie op zoals uw naam en adres, telefoonnummer, e-mailadres, aflever- en betaalgegevens, zodat u deze niet bij iedere nieuwe bestelling hoeft in te vullen.
  • Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.
  • sharonzaal.nl zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Artikel 21. Cookies
Om deze website beter en sneller te laten functioneren en om deze te kunnen afstemmen op uw voorkeuren, worden bepaalde gegevens betreffende uw gebruik van deze website verzameld. Deze informatie kan verzameld worden door gebruik te maken van zogenaamde “cookies”. Dit zijn kleine tekstbestanden die door de bezochte webpagina automatisch op uw computer worden geplaatst. U kunt het gebruik van cookies via de instellingen van uw browser uitschakelen. Dit leidt echter tot een minder goede werking van deze website.

Op www.sharonzaal.nl zijn sociale media buttons aanwezig. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens.

Artikel 22. Websites van derden
Deze disclaimer is niet van toepassing op websites van derden die via deze website via links kunnen worden bezocht. Ik draag geen verantwoordelijkheid voor de informatie en/of inhoud van enige internetwebsites die gelinkt zijn aan deze website. Een link naar een andere website is uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker.

Het verkrijgen van toegang tot en het gebruik maken van andere aan deze website gelinkte internetwebsites vindt op eigen risico plaats; ik aanvaard dienaangaande geen enkele verplichting of aansprakelijkheid. Ik behoud mij het recht voor om iedere link of informatie op deze website op enig moment te wijzigen dan wel te verwijderen.

Artikel 23. Beveiliging
Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken.

Artikel 24. Aanpassing van klantgegevens
De klant heeft te allen tijde de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te wijzigen. www.sharonzaal.nl kan de klant in een dergelijk geval vragen om de wijziging op een door www.sharonzaal.nl voorgeschreven wijze door te geven en in sommige gevallen kan legitimatie worden verlangd.

Artikel 25. Intellectueel eigendom
De inhoud van deze website, waaronder onder meer teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen en logo’s zijn beschermd door het auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht.

Overschrijven of (deels) kopiëren van teksten is niet alleen onfatsoenlijk, maar iedereen die dit doet, is ook in overtreding.

Alle eigendomsrechten berusten bij Sharon Zaal of  licentiegevers. De informatie op deze website mag uitsluitend door gebruiker zelf worden gebruikt. De gebruiker is het conform voorgenoemde rechten wettelijk niet toegestaan deze informatie over te dragen, te verveelvoudigen, te bewerken of te verspreiden, zonder vooraf schriftelijke toestemming van de houder(s) van het eigendomsrecht.

Artikel 26. Aansprakelijkheid
Ik span mij in om nauwkeurige en actuele informatie op deze website op te nemen, maar kan geen garantie geven dat de beschikbare informatie volledig of juist is. Ik kan evenmin, hoewel ik ernaar zal streven om deze website permanent beschikbaar te hebben, enige aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele gevolgen van het -tijdelijk – niet beschikbaar zijn van de website.

Nadrukkelijk wijs ik de gebruiker erop dat bepaalde informatie afkomstig is van externe bronnen. Ik wijs uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit hoofde van niet-nakoming van een overeenkomst, onrechtmatige daad, risicoaansprakelijkheid of enige andere rechtsgrond af, voor alle directe, indirecte, incidentele, gevolg-, aanvullende en bijzondere schade, alsmede voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit of samenhangt met de toegang tot en het gebruik van deze website, ongeacht of zij zich bewust waren van de mogelijkheid (tot het zich voordoen) van dergelijke schade.

Artikel 27. Disclaimer werkboek en e-book
Voor de volledigheid sluiten we in deze privacydisclaimer de complete disclaimer die word gebruikt in werk- en e-boeken bij.
Ik ga ervan uit dat jij, als deelnemer, de inhoud van mijn trainingen en aanbod zult gebruiken voor de groei van je persoonlijke ontwikkeling.

 • Het copyright © van de werk- en e-boeken behorende bij deze website en programma’s is vastgelegd door Sharon Zaal.
 • Het is niet toegestaan om de inhoud van dit werkboek en video’s te verspreiden.
 • Ongewenste verspreiding op welke manier dan ook zal juridische gevolgen hebben.
 • Als deelnemer van mijn aanbod en gratis training stem je er automatisch mee in dat elke overtreding hiervan onbetwist leidt tot een direct opeisbare boete van minimaal 10.000 euro per overtreding, plus een vergoeding van alle juridische kosten en een aanvullende schadeclaim.
 • Bij twijfel niet doen of per e-mail toestemming vragen via: info@sharonzaal.nl.
 • Het is toegestaan om korte tekstfragmenten en oneliners te citeren op social media onder vermelding van bron: Sharon Zaal | Vedisch Lifestylecoach.
 • Elke handeling die je doet naar aanleiding van mijn online training, traject, les, video of gebruik van producten is jouw eigen verantwoordelijkheid. Sharon Zaal | Vedisch Lifestyle kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor consequenties en resultaten.
 • Mijn aanbod en werk is bedoeld om je te helpen jezelf te hervinden, met je missie te leven en een bijdrage te leveren aan de wereld met wat in jouw macht ligt en persoonlijk te laten groeien. Ik kan je geen garanties geven over de resultaten. Wat jij doet met de door mij aangeboden kennis is geheel aan jou. Ik kan je alleen helpen door het delen van mijn kennis, ervaringen en strategieën.
 • Op geen enkele wijze kan ik aansprakelijk worden gesteld voor jouw beslissingen, acties en resultaten op welk moment dan ook en onder alle omstandigheden.Toepasselijk recht en forumkeuzeOp iedere overeenkomst tussen Sharon Zaal en de opdrachtgever is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

  Indien door of naar aanleiding van de opdracht een geschil rijst tussen de opdrachtgever en Sharon Zaal, dan zullen partijen trachten dit geschil in de minne te schikken. Hiertoe wordt ook gerekend de mogelijkheid het geschil gezamenlijk voor te leggen aan een onafhankelijke deskundige voor advies of bemiddeling. Een geschil is aanwezig indien één der partijen zulks aan de wederpartij kenbaar maakt onder opgave van hetgeen naar het oordeel van die partij het onderwerp van geschil is. Indien het geschil niet wordt opgelost, zal het worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.

Indien je nog vragen mocht hebben over de Algemene voorwaarden of Privacydisclaimer van sharonzaal.nl dan kunt je een e-mail sturen naar info@sharonzaal.nl. Onze klantenservice helpt jou verder als je informatie nodig hebt over jouw gegevens of als je deze wilt wijzigen. In geval wijziging van onze Privacydisclaimer nodig mocht zijn, dan vindt je op deze pagina altijd de meest recente informatie. Een kopie van de algemene voorwaarden kun je aanvragen door een mail te sturen naar: info@sharonzaal.nl

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 58425772 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de rechtsbetrekking met de opdrachtgever. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

Ter Aar, 2019

 

 

 

 

 

 

 

Made by Sharon Zaal © 2019 | All Rights Reserved | Privacyvoorwaarden | Fotografie Lea Sas